ฟาร์มดิจิทัล (Digital Farming) ในสิงคโปร์

ฟาร์มดิจิทัล (Digital Farming) ในสิงคโปร์

การทำเกษตรกรรมในปัจจุบันของสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้มี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจ และพักอาศัย โดยการพัฒนาที่พักอาศัยในเขตเมืองหลายแห่งให้เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับ การใช้ชีวิตแบบอย่างยั่งยืน เช่น การออกแบบผังเมือง การพัฒนาพื้นที่ การขนส่ง คุณภาพชีวิตของประชาชน ที่พักอาศัยที่มีพื้นที่สีเขียว อาคารพาณิชย์สีเขียว และในด้านอาหาร ซึ่งรวมถึงการทำการเกษตรในเขตเมืองด้วยเทคโนโลยีใหม่ หรือ “Living Lab” เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น

เมื่อคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ประเทศของสิงคโปร์ที่มีจำนวนจำกัด และสามารถทำได้แบบยั่งยืน ประกอบกับ Agri–Food Veterinary Authority (AVA) มีนโยบายกระจายแหล่งนำเข้า การพึงพาตนเอง และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำเกษตรแบบ Living Lab ใน สิงคโปร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-30 ปี เนื่องจาก มีความ ต้องการแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ และปราศจาก สารปราบศัตรูพืชตกค้าง รวมถึงเป็นงานอดิเรกเพื่อการพักผ่อนและคลายความตึงเครียดในสิงคโปร์

ในปัจจุบันฟาร์มเกษตรในสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการปลูกผักเป็นสำคัญ โดยมีฟาร์มจำนวน 62 แห่ง ในเขต Lim Chu Kang ได้รับการต่อสัญญาไปอีกจากปี 2560 จนถึง 2562 และในอนาคตจะมีพื้นที่ใหม่สำหรับฟาร์มเกษตร โดยที่ AVA จะปรับระยะเวลาสัญญาเป็น 20 ปี/ครั้ง แทนระยะเวลา 10 ปี

Living Lab ในสิงคโปร์ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น

1. Aquaponics แบบไม่ใช้ดินของบริษัท Comcrop

2. A-Go-Gro แบบใช้ดินและไม่ใช้ดินของบริษัท Sky Greens Singapore

3. Green House แบบใช้ดินของบริษัท Kok Fah Technologies Farm

4. Digital Farm แบบไม่ใช้ดินของบริษัท Sustenir Agriculture Singapore Pte Ltd

ตัวอย่างรูปแบบการเกษตร Living Lab ของฟาร์มต่างๆ ในสิงคโปร์

1. ระบบ Aquaponics แบบไม่ใช้ดินของบริษัท Comcrop – เป็นการทำเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร Scape ซึ่งตั้งอยู่ย่าน Orchard เป็นการทำเกษตรแนวตั้งกลางแจ้ง และเป็นรายแรกในสิงคโปร์ที่ทำฟาร์มแบบ Aquaponics ซึ่ง Comcrop ได้พัฒนาระบบนิเวศระหว่างการปลูกพืชกับการเลี้ยงปลา มีการทำงานของในรูปแบบการรีไซเคิลน้ำ โดยน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาจะถูกดูดผ่านระบบหินกรอง และส่งต่อไปยังรากของพืช ทั้งนี้ น้ำที่ผ่านรากของพืชกลับมาที่อ่างเลี้ยงปลาจะกลายเป็นน้ำ สะอาดเหมือนเดิม

พืชที่มีการปลูกในฟาร์ม: Wasabi Greens, Wood Sorrel, Ghost Peppers, Sweet Basil, Spearmint, Serrata Basil และ Peppermint

2. A-Go-Gro แบบไม่ใช้ดินของบริษัท Sky Greens Singapore – เป็นรูปแบบการทำเกษตรแนวตั้ง

ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค และเทคโนโลยี A-Go-Gro และมีการจดสิทธิบัตรโดย Sky Greens เป็นที่ เรียบร้อย รูปแบบการทำงานจะประกอบไปด้วยชั้นปลูกพืช ที่ติดตั้งอยู่ในกรอบอลูมิเนียมรูปตัว A สูงถึง 9 เมตร โดยแบ่งออกเป็นชั้นจำนวน 38 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับการปลูกพืชผลที่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ได้ และจะมีการหมุนเพื่อให้พืชได้รับน้ำและแสงแดดในปริมาณที่เท่ากัน ทั้งนี้ ระบบหมุนไม่ใช้ไฟฟ้าในการ

ขับเคลื่อน ใช้วิธีการเติมน้ำเพื่อให้สามารถน้ำไปหมุนรอก ซึ่งน้ำก็จะวนกลับไปกลับมา นอกจากนี้ น้ำเสียจากพืชก็จะนำไปหมักแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และหลังคาของพื้นที่เพาะปลูกจะเป็นพลาสติก พีวีซีใส ทำให้สามารถปลูกพืชเมืองร้อนได้ตลอดทั้งปี

ราง บ๊อกฉ่อยหรือเบบี้กวางตุ้งขาว เรียงเป็นแนวตั้งที่ฟาร์มในเมือง
โดยรางผักนั้น จะหมุนไปตามกรอบราง รูปทรง A เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับแสงที่สม่ำเสมอ

พืชที่มีการปลูกในฟาร์ม: Cabbage, Nai Bai, Chinese broccoli, Lettuce, Brassica, Water spinach, Spinach

3. Green House แบบใช้ดินของบริษัท Kok Fah Technology Farm (KFTF) – เป็นฟาร์มขนาดใหญ่

ที่มีการทำเกษตรแบบผสมผสานระหว่างระบบแบบดั้งเดิมและระบบอัตโนมัติในเรือนกระจก หรือ Green House โดยการใช้ดิน และได้มีการนำเทคโนโลยีหลากหลายชนิดเข้ามาใช้ในการทำเกษตรแบบ ดั้งเดิม เช่น เครื่องคำนวณการใส่ดินให้พอดีกับภาชนะปลูก (Bale Dosage Bunker) และเครื่องมือฝัง เมล็ดพืชผลอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) ในการพัฒนาและนำระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้กับกระบวนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมของบริษัท

พืชที่มีการปลูกในฟาร์ม: Chinese cabbage, Chinese flowering cabbage, Chinese Endives, Local Mustard, Lettuce, Baby Sweet potato leaves, Baby Spinach, Round Spinach, Sharp Spinach, Red Spinach, Ceylon Spinach, Water Spinach

4. Digital Farm แบบไม่ใช้ดินของบริษัท Sustenir Agriculture Singapore Pte Ltd

เป็นการทำเกษตรแนวตั้ง ที่ใช้ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Controlled-environment agriculture จนถึงสารอาหารของพืช เป็นการปลูกพืชในอาคาร (In door) เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ และแมลงศัตรูพืช โดยมีการควบคุมอุณภูมิและแสงเพื่อการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งกระบวนการ สังเคราะห์แสงนี้จะผ่านแสงจากหลอดไฟ LED ที่มีการควบคุมความเข้มของแสง คลื่นความถี่และ ระยะเวลาของแสง เพื่อให้มีความคลายคลึงกับการสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์และยังมีการควบคุม ความชื้นในอากาศ มีระบบการรดน้ำอัตโนมัติที่มีการควบคุม สารอาหาร และระบบการควบคุมสารอาหาร ของพืชผ่านการทดลองเพื่อหาสารเคมีที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดแต่ละชนิด ทั้งนี้ การใช้ แสง LED จะช่วยลดระยะเวลาการปลูกลงได้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการเติบโต ในปัจจุบัน ฟาร์ม Sustenir เป็นเพียงรายเดียวในสิงคโปร์ที่สามารถปลูกต้นสตรอเบอร์รี่ได้

สิงคโปร์มีภาพลักษณ์เป็นเมืองแห่งอนาคต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีของรัฐบาลในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการเกษตรที่มีการศึกษาและพัฒนาจากดั้งเดิมที่เป็นการเพาะปลูกเพื่อการดำรงชีวิต เป็นการเพาะปลูก เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้การท าเกษตรเป็นการท าแบบยั่งยืน และ สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ด้วย ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวไกลไปมาก ทั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ การรวบรวม ข้อมูลและประมวลผลทันทีเพื่อการคาดการณ์ภูมิอากาศ การปรับดินหรือน้ำตามความต้องการของพืช ทำให้การ ทำเกษตรในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องอาศัยสภาพอากาศเหมือนในอดีต การเกษตรของไทยมีรูปแบบคล้ายกับการเกษตรแบบดั้งเดิมของสิงคโปร์ หากภาครัฐมีการสนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปใช้ในการท าเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถทำเกษตรได้ ทั้งปีไม่ต้องพึงพาสารเคมีในการทำเกษตร จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อไทยเป็น อย่างมาก เนื่องจากกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นออร์แกนิคขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะ เดียวกับก็แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี การทำเกษตรในสิงคโปร์ส่วนมากเป็นการปลูกผักใบเขียว แต่ปริมาณที่ผลิตได้ยังไม่ เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ จึงไม่เพียงแค่สิงคโปร์ เท่านั้น แต่ต้องมองถึงการทำการเกษตร ของเราด้วยว่า ขาดหรือต้องพัฒนาสิ่งใดไปด้วยนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนา การเกษตรของเราต่อไป

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
#1ธันวาคมบอกลาเครื่องแบบ (1) 16 ตุลาคม (1) กระทรวงศึกษาธิการ (1) ข่าวการชุมนุม (1) ข่าวประจำวันนี้ (5) ข่าวล่าสุด (34) ข่าวล่าสุดสังคม (1) ข่าววันนี้ (37) ข่าววันนี้ ประเทศไทย (2) จอมขวัญ (2) ชุดไปรเวท (1) ดิเอโก้ มาราโดน่า (1) ตรวจหวย เลขดัง เลขเด็ด (3) ต้มยำกุ้ง (1) ถามตรงๆ (1) นักเรียนเลว (1) บิณฑ์ (2) ผมยาว (1) ผมยาวนั้นดียังไง (1) ผมยาวรบกวนเพื่อน (1) ภาพความรุ่นแรง (1) มาราโดน่า (1) ม๊อบ (1) รถน้ำ (1) ลุงตู่ (1) สลายการชุมนุม (1) สลายม๊อบ (1) หวย (4) หวยดัง (2) หวยเด็ด (2) หัตถ์พระเจ้า (1) อาหารไทย (1) อาเจนติน่า (1) เครื่องแบบนักเรียน (1) เงินบริจาค 2 ล้าน (2) เปลืองแชมพูพ่อแม่ (1) เยาวชนปลดแอก (1) เลขเด็ด (2) เสี่ยโป้ (2) เสือเตี้ย (1) เสื้อสีชมพู (2) แกงมัสมั่น (1) โควิด (20) โควิด19 (18) โควิด 19 (40)